Contact

 

Tel: + 86-21 28909084  

Fax: +86-21 2890 9999 

31st Floor, Jin Mao Tower 88 Shi Ji Avenue, Pudong Shanghai 200120, PR China